Vilkår og betingelser

Almindelige bestemmelser for levering af varme
Privatkunde – gældende pr. 1. juni 2021 (tilskudsordning)

 

1 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1.1 Best Green A/S’ almindelige bestemmelser for levering af varme er gældende for kundeforholdet mellem Best Green A/S, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens, CVR. nr. 36556358 (herefter benævnt ”Best Green”) og ejeren af ejendommen (herefter benævnt ”Kunden”), der har indgået Aftale om varmelevering med Best Green.

1.2 Kundens varme leveres fra en luft-vand varmepumpe, ejet og drevet af Best Green, der er installeret på Kundens ejendom. Kundens betaling for levering af varme fra Varmepumpen består af et fast abonnement samt en variabel varmebetaling afhængig af faktisk varmeforbrug.

1.3 Det aftaleretlige forhold mellem Best Green og Kunden er fastsat i ”Aftale om varmelevering - Privatkunde” med tilhørende bilag (herefter benævnt ”Aftalen”). Definitioner anvendt i Aftalen finder tilsvarende anvendelse i nærværende Almindelige bestemmelser for levering af varme.

 

2 ETABLERING/ÆNDRING AF VARMEPUMPEANLÆGGET M.V.

2.1 Kunden stiller den fornødne plads til rådighed til brug for installation af Varmepumpeanlægget, etablering af afspærringsventiler og målerarrangement m.v. Kunden er forpligtet til at sikre Best Green let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse, jf. pkt. 10.

2.2 Det påhviler Kunden at sikre, at Ejendommen lovligt kan tilsluttes Varmepumpeanlægget i henhold til de for Ejendommen gældende lokalplaner og anden offentligretlig regulering, og at Kundens eksisterende installationer er lovlige.

2.3 Arbejde udført i forbindelse med anlægsinstallation, vedligehold, reparation og nedtagning af varmepumpen afleveres fagmæssigt korrekt og i håndværksmæssig forsvarlig stand af Best Green i overensstemmelse med gældende regler og forskrifter. Omkostninger til istandsættelse, reparation og maling af ejendommen, der skal udbedres som følge af nedtagning af eksisterende varmeanlæg, installation af Varmepumpeanlægget, samt efterfølgende nedtagning af Varmepumpeanlægget ved ophør af Aftalen påhviler Kunden.

2.4 Ved eventuelle tekniske forstyrrelser som relaterer sig til Varmepumpens teknik, rettes henvendelse til Best Greens installatør.

 

3 EJERFORHOLD TIL VARMEPUMPEANLÆGGET

3.1 Best Green ejer Varmepumpen og kompressorer samt Varmepumpeanlæggets indedele, som dækker akkumuleringstank og styresystem samt øvrige dele, der indgår som en fast bestanddel af Varmepumpeanlægget.

3.2 Kunden ejer og er ansvarlig for husets øvrige dele af varmesystemet, herunder radiatorer, varmepaneler og varmerør. Kunden er ansvarlig for at holde disse dele af varmesystemet i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering.

 

4 TILSLUTNINGSBIDRAG

4.1 Kunden betaler tilslutningsbidrag, jf. Best Greens takstblad, for at blive tilsluttet Varmepumpen. Tilslutningsbidrag forfalder med 10% til betaling 14 dage efter indgåelse af Aftalen. Den resterende del af tilslutningsbidraget forfalder til betaling 14 dage efter tilslutning af Varmepumpen.

 

5 EJERSKIFTE OG OVERDRAGELSE AF AFTALEN

5.1 Ejerskifte skal meddeles til Best Green. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning om dette skal meddeles til Best Green senest 14 dage før ejerskifte.

5.2 Den hidtidige ejer (Kunden) er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil Best Green skriftligt har accepteret den nye ejers indtræden i aftaleforholdet med Best Green. Den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer orienteres om, at Best Green har ejendomsretten til varmepumpen, og at den nye ejer har mulighed for at indtræde i den hidtidige ejers forpligtelser over for Best Green. Indtræden i den hidtidige ejers forpligtelser over for Best Green er betinget af positiv kreditvurdering.

5.3 Hvis der foreligger positiv kreditvurdering af den nye ejer, fremsender Best Green, i forbindelse med ejerskifte, et velkomstbrev til den nye ejer med tilbud om at indtræde i aftaleforholdet med Best Green på de vilkår, som er gældende for den hidtidige ejer. Den nye ejer indtræder i aftaleforholdet ved skriftlig accept af Best Greens tilbud om at indtræde i aftaleforholdet med Best Green og mod betaling af overdragelsesgebyr, jf. Best Greens taksblad.

5.4 Hvis Best Green ikke modtager meddelelse om ny ejer, er Kunden forpligtet til at betale såvel fast abonnementsbidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil Best Green har modtaget meddelelse om ny ejer. Ligeledes er Kunden forpligtet til at betale såvel fast abonnementsbidrag som forbrugsbidrag efter måler indtil tidspunktet, hvor den nye ejer indtræden i aftaleforholdet med Best Green.

 

6 OPHØR AF AFTALE OM VARMELEVERING - PRIVATKUNDE

6.1 Opsigelse af Aftalen kan ske i overensstemmelse med de i Aftalen fastsatte vilkår om uopsigelighed, opsigelsesvarsel og ophør.

6.2 På ophørstidspunktet er Kunden forpligtet til at betale:

     a. Skyldig betaling for varme

     b. Skyldige abonnementsbidrag

     c. Eventuelle øvrige tilgodehavender

6.3 Ved ophør af Aftalen afbryder og nedtager Best Green Varmepumpen (udedelen) og afblænder tilførsel til Ejendommen. Best Green kan frit vælge, om Best Green nedtager Varmepumpeanlæggets indedel eller overdrager ejendomsretten til indedelen til Kunden ved ophør af Aftalen. I forbindelse med ophør af Aftalen faktureres Kunden et udtrædelsesgebyr, jf. Aftalens bilag 1, til dækning af omkostninger til afbrydelse og nedtagning af Varmepumpen.

 

7 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF VARMEANLÆGGET

7.1 Varmen leveres som cirkulerende varmt vand fra Varmepumpen, med en temperatur, der reguleres efter udetemperaturen. Det cirkulerende varme vand må kun benyttes til cirkulering i Ejendommens varmeinstallation.

7.2 Kunden er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af vand fra varmeanlægget, og at den del af Ejendommens varmeinstallation, der tilhører Kunden, holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Ændringer i Ejendommens brug eller anvendelse eller ændringer i Ejendommens installationer, der har indflydelse på Ejendommens varmeforbrug, skal godkendes skriftligt af Best Green.

7.3 Såfremt Ejendommen forsynes med brugsvand, der har en hårdhedsgrad på >8 dH kan det være nødvendigt at montere filter eller blødgøringsanlæg for at hindre tilkalkning af Varmepumpeanlægget. Såfremt der er nødvendigt at montere filer eller blødgøringsanlæg (antikalkanlæg), er Kunden ansvarlig for at installere, montere, udskifte og vedligeholde filter og/eller blødgøringsanlæg (antikalkanlæg), for at hindre tilkalkning af Varmepumpeanlægget.

7.4 Til enhver udførelse af arbejder på Ejendommens varmeinstallation – udover på selve Varmepumpens inde- og udedel, der serviceres af Best Green - skal der anvendes firmaer med autorisation som VVS-installatør. Såfremt Kunden ønsker det, anviser Best Green gerne VVS-installatører med særligt kendskab til drift af varmeanlæg forsynet med varmepumpe.

7.5 Best Green har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte Varmepumpen på installationsadressen.

7.6 Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari eller eftersyn kan forekomme uden varsel.

7.7 I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Best Green er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Best Greens side.

7.8 Best Green påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, epidemi, pandemi, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, svigt i IT-systemer herunder hackerangreb og nedbrud eller andre forhold, som er uden for Best Greens kontrol. Best Green fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen.

7.9 Best Greens personale eller personer udpeget af Best Green skal, så længe Ejendommen er tilsluttet Varmepumpen, mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af Ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse. Så vidt det er muligt kontakter Best Green Kunden og aftaler tidspunkt for Best Greens besøg hos Kunden.

7.10 Kunden er forpligtet til selv eller via Kundens husforsikring at dække enhver fejl eller skade på Varmepumpeanlægget, herunder:

  • Fejl, som er forårsaget af manglende pasning, hærværk, frost- og vandskade samt overspænding (lynnedslag), medmindre fejlen kan henføres til forhold, som udspringer fejl, mangler eller slitage i Varmepumpen,
  • Skader eller fejl forårsaget af uautoriserede personers indgreb i Varmepumpen,
  • Skader eller fejl på eller forårsaget af Ejendommens elinstallation,
  • Skader eller fejl som følge af tilkalkning af Varmepumpeanlægget, såfremt Ejendommen forsynes af vand med en hårdhedsgrad på >8 dH,
  • Skader eller fejl i den varmefordelende del af varmeanlægget (rør, radiatorer mv.)
  • Skader eller fejl som følge af kombinationsdrift (f.eks. fastbrændsels-, solvarmeanlæg eller lignende)
  • Skader eller fejl som følge af strømsvigt, vandpåfyldning, fejlbetjening af Varmepumpeanlægget, eller fejlbetjening, fejljustering og indstilling af klimastyringen, medmindre fejlen kan henføres til forhold, som udspringer handlinger, som Best Green er ansvarlig for.
  • Omkostninger til forgæves kørsel til teknikerbesøg ved adviseret serviceeftersyn eller rekvireret tilkald.

Kunden er forpligtet til at tegne og opretholde sædvanlig tingsskadeforsikring (husforsikring), der dækker skade på Varmepumpeanlægget (herunder som følge af lynnedslag og el-skade), hærværk, brand og tyveri.

8 TARIFFER

8.1 Kunden er forpligtet til at meddele Best Green enhver ændring, der har indflydelse på afregningen.

8.2 Priserne i takstbladet reguleres én gang årligt, jf. ”Takstblad – Privatkunde (Tilskudsordning)”.

8.3 Kunden er forpligtet til at aftage det i takstbladet fastsatte mindsteforbrug, jf. ”Takstblad – Privatkunde (Tilskudsordning)”. Såfremt Kundens faktiske varmeforbrug er mindre end det fastsatte mindsteforbrug, vil Kunden blive faktureret for det fastsatte mindsteforbrug.

 

9 ELAFREGNING

9.1 Best Green leverer el til Varmepumpeanlægget. Best Green afregner Varmepumpeanlægget elforbrug over for Best Greens til enhver tid aktuelle el-leverandør. Oplysninger om Best Greens el-leverandør fremgår af Best Greens hjemmeside bestgreen.dk.

10 MÅLING AF VARMEFORBRUG, HERUNDER ANVENDELSE AF FJERNAFLÆSNING

10.1 Best Green leverer det måleudstyr, der er nødvendigt for afregning af varmeforbruget mellem Kunden og Best Green. Best Green bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering.

10.2 Kunden accepterer, at Best Green indsamler og deler varmepumpens produktionsdata og ejendommens forbrugsdata med tredjemand til brug for analyser, driftsovervågning og afregning af driftstariffer i overensstemmelse med Best Greens til enhver tid gældende persondatapolitik.

10.3 Målerne ejes og vedligeholdes af Best Green. Best Green er i øvrigt berettiget til at udskifte målere, når det findes påkrævet.

10.4 Målere må ikke flyttes uden Best Greens godkendelse. De plomber der er anbragt ved målere og haner må kun brydes af Best Greens personale eller af Best Green dertil bemyndigede personer.

10.5 Foretages der indgreb mod måler eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og Best Green beregner forbruget. Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse.

10.6 Såfremt Kunden opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette Best Green uvedkommende.

10.7 Med henblik på afregningen af varmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af målere. Best Greens personale skal have uhindret adgang til målere, jf. pkt. 9. Hvor det er muligt anvender Best Green fjernaflæsning af måleren.

10.8 Ved installationer, hvor måleren er fjernaflæst, foretager Best Green selv aflæsning.

10.9 Kan aflæsning ikke opnås ved fjernaflæsning eller Best Greens henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et forbrug beregnet af Best Green.

10.10 Best Green er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af Kunden, med mindre disse udgifter i henhold til pkt. 14 skal afholdes af Best Green.

10.11 Hvis der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem målerens registrerede forbrug og det sandsynlige forbrug, kontrolleres måleren for eventuelle fejl, og forbruget fastsættes efter Best Greens skønsmæssige beregning af forbruget, og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Hvis Kunden kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget.

10.12 Best Green har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af Best Green.

10.13 Ønsker Kunden måleren flyttet, skal flytningen godkendes af Best Green. Udgiften til flytningen betales i så fald af Kunden.

10.14 Best Green er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning. Kunden kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til Best Green forlange at få måleren afprøvet. Hvis de måleafvigelser, der konstateres ved afprøvningen, er større end de fastsatte grænser, der gælder for fjernvarmemålere, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af Best Green.

10.15 Måleren anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand af en uafhængig 3. mand har en relativ måleafvigelse, som er mindre end eller lig med de grænser for måleafvigelser, der er fastsat af myndighederne.

10.16 Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måleraflæsning som målerafprøvning af Best Green, og afregning med Kunden reguleres efter Best Greens rimelig skøn med udgangspunkt i gældende vejledninger om beregning af fjernvarmeforbrug.

10.17 Hvis Kunden har, eller burde have, en formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er Kunden forpligtet til omgående at underrette Best Green om det.

10.18 Ved installationer med fjernaflæsning vil der foretages hyppige/løbende aflæsninger, uden efterfølgende afregning, udelukkende for afklaring af forhold vedrørende Best Greens drift (varmetab, temperatursvingninger, svingende belastning) samt forhold, der blot er nødvendige for den daglige drift og forbrugerservice.

11 BETALING M.V.

11.1 Best Green kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet af acontoregninger fastsættes af Best Green. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til acontofastsættelsen, kan Best Green vedtage at ændre de efterfølgende acontoregninger.

11.2 Endelig afregning af forbruget finder sted senest 3 måneder efter årsaflæsningen, og senest 3 måneder efter fraflytning fra ejendommen i tilfælde af ejerskifte.

11.3 Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af Varmepumpeanlægget, defekt måler, målerstop etc., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, fastsættes beregning af forbruget efter Best Greens rimelig skøn med udgangspunkt i gældende vejledninger om beregning af fjernvarmeforbrug. Best Green er berettiget til at kræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af et eventuelt merforbrug.

11.4 Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den betalingsdato, der er anført på regningerne. Regningerne fremsendes så betids, at betalingsfristen overskrider et månedsskifte. Sker betaling ikke rettidigt, er Kunden forpligtet til at betale rykkergebyr, jf. Best Greens takstblad samt morarenter, jf. den til enhver tid gældende rentelov.

11.5 Gebyret, der dækker Best Greens omkostninger som følge af restancen, skal sammen med eventuelle renter fremgå af regningen.

11.6 Best Green er berettiget til at afbryde varmepumpen, hvis der ved inkassobesøg ikke opnås betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer.

11.7 Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil den nye ejer er indtrådt i aftaleforholdet, jf. pkt. 5.

12 DEPOSITUM/ANDEN SIKKERHEDSSTILLELSE

12.1 Best Green kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at Best Green uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til Kunden.

12.2 Der vil altid ske en individuel bedømmelse af Kundens forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Der stilles kun krav om depositum, hvis Kunden, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.


13 EMISSIONS- OG ENERGIBEREGNER

13.1 Best Greens eventuelle beregninger af emission, energiforbrug og økonomi forbundet med levering af varme til Kunden fra Best Greens Varmepumpeanlæg er opgjort på baggrund af offentligt tilgængelige informationer, kundens oplysninger samt Best Greens egne skønsmæssige beregninger og vurderinger, på grundlag af de oplysninger, som var tilgængelige på beregningstidspunktet. Best Green indestår ikke for, at Best Greens beregninger, vurderinger og skøn vil være i overensstemmelse med den faktiske fremtidige emission, energiforbrug og økonomi ved levering af varme fra Best Greens Varmepumpeanlæg. Kunden er i intet tilfælde berettiget til at fremsætte krav over for Best Green i tilfælde af fejl i Best Greens beregninger, vurdering og skøn.


14 FORTRYDELSESRET

14.1 Kunden har ifølge forbrugeraftaleloven 14 dages fortrydelsesret fra tidspunktet for underskrift af Aftalen. Fortrydelsesretten udnyttes ved, at Kunden senest 14 dage efter aftaletidspunktet udtrykkeligt informerer Best Green om, at Kunden fortryder Aftalen. Kunden kan benytte den til Aftalen vedlagte fortrydelsesblanket, der sendes med alm. post eller pr. e-mail til kontakt@bestgreen.dk.

14.2 Hvis Kunden i forbindelse med Aftalens indgåelse har meddelt accept af, at Best Green må påbegynde levering straks, bortfalder fortrydelsesret i det øjeblik, Best Green påbegynder levering af varme på installationsadressen uanset, dette sker før udløbet af de 14 dages fortrydelsesfrist.

14.3 Hvis Kunden fortryder købet efter, at installation af Varmepumpeanlægget er påbegyndt, men inden levering af varme er påbegyndt, skal Kunden betale de omkostninger, der påløber frem til Best Greens modtagelse af besked om, at Aftalen fortrydes.

 

15 IKRAFTTRÆDEN OG ÆNDRING AF BESTEMMELSERNE

15.1 Nærværende "Almindelige bestemmelser for levering af varme” er gældende fra den 1. oktober 2020.

15.2 Best Green er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne. Meddelelse om ændringer sker ved direkte henvendelse til Kunden.

 

***
Horsens, den 1. oktober 2020